64400, Харківська обл.,
сел. Зачепилівка, вул. Центральна, 49
тел. 5-15-31; тел/факс 5-16-51; email: zachepylivska@rda.kh.gov.ua
Анонс подій

Державна служба

Виконання індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності державного службовця у 2020 році


Відповідно до Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2017 № 640, результати виконання індивідуальної програми враховуються під час оцінювання результатів службової діяльності державного службовця, що в свою чергу є обов’язковою умовою для отримання найвищого балу державним службовцем.

У 2020 році було внесено ряд змін до підходів підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, зокрема які стосувались:

1) Збільшення обсягу частки самоосвіти до 50 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС серед інших видів професійного навчання в межах виконання індивідуальної програми в 2020 році.

Постановою Кабінету Міністрів України від 25.06.2020 № 532, зокрема, внесено зміни до пункту 20 Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 106, згідно з якими обсяг частки самоосвіти у 2020 році серед інших видів професійного навчання може становити не більше 50 відсотків загальної кількості отриманих кредитів ЄКТС за результатами виконання індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності/ індивідуальної програми професійного розвитку (далі - індивідуальна програма).

Тобто в 2020 році державний службовець у межах виконання індивідуальної програми має набрати встановлений абзацом другим пункту 7 Положення про систему професійного навчання обов’язковий щорічний мінімум у 1 кредит ЄКТС, де частка самоосвіти має становити не більше 0,5 кредиту ЄКТС, а частка інших видів професійного навчання не менше 0,5 кредиту ЄКТС.

2) Перегляду затвердженої індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності/індивідуальної програми професійного розвитку.

Порядком проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців передбачена можливість, в разі такої потреби, перегляду затвердженої індивідуальної програми.

З урахуванням пунктів 21, 35 Порядку проведення оцінювання, підставою для внесення змін до індивідуальної програми може бути перегляд завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності (далі - ключові показники). Також внесення змін до індивідуальної програми можливе з метою уточнення професійної компетентності, визначеної за результатами перегляду ключових показників відповідного державного службовця, виду професійного навчання та/або орієнтовного напряму/теми професійного навчання.

У 2020 році додатковою підставою для внесення змін до індивідуальної програми може бути необхідність збільшення частки самоосвіти серед інших видів професійного навчання.

Таким чином, з урахуванням вищевикладеного перегляд професійних компетентностей, визначених за результатами щорічного оцінювання результатів службової діяльності державного службовця, не допускається.

Індивідуальну програму, до якої вносяться зміни, рекомендується викладати в новій редакції, а у грифі затвердження зазначати дату затвердження нової редакції індивідуальної програми.

3) Підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання.

Відповідно до пункту 3 розділу IV Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого наказом НАДС від 26 листопада 2019 року № 211-19, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02 січня 2020 року за № 5/34288 (далі - Порядок організації підвищення кваліфікації), суб’єкти надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (далі - провайдери) можуть здійснювати підвищення кваліфікації державних службовців зокрема за дистанційною та змішаною (поєднання очної та дистанційної з використанням спеціальних інтернет-платформ, вебсайтів, електронних систем навчання тощо) формами навчання.

Пунктами 6, 9 розділу IV Порядку організації підвищення кваліфікації визначено, що організація підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання передбачає дистанційні заняття, самостійну роботу учасників навчання та контрольні заходи. Провайдери під час проведення такого навчання можуть передбачати вхідний, поточний та підсумковий контроль.

Підвищення кваліфікації за професійною (сертифікатною) програмою за дистанційною формою навчання обов’язково завершується підсумковим контролем, а також може передбачати вхідний, поточний контроль.

Підвищення кваліфікації за короткостроковою програмою за дистанційною формою навчання обсягом від 0,5 кредиту ЄКТС до 1 кредиту ЄКТС завершується підсумковим контролем. Однак, оцінювання результатів навчання за короткостроковою програмою обсягом до 0,5 кредиту ЄКТС не здійснюється.

Поточний контроль за дистанційною формою навчання може здійснюватися дистанційно, підсумковий контроль - передбачає проведення контрольних заходів очно. При цьому за рішенням провайдера підсумковий контроль за дистанційною формою навчання може проводитися дистанційно в режимі реального часу.


 

*****

«Щодо поновлення на посаді незаконно звільненого працівника»

Звертаємо увагу служб управління персоналом на те, що відповідно до частини 1 пункту 1 статті 88 Закону України «Про державну службу»,  підставами для припинення державної служби у зв’язку з обставинами, що склалися незалежно від волі сторін, є: поновлення на посаді державної служби особи, яка раніше її займала.

Відповідно до частини першої статті 76 Закону України «Про виконавче провадження» рішення про поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного працівника виконується негайно. Виконання рішення вважається закінченим з дня видачі відповідного наказу або розпорядження власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом, фізичною особою, фізичною особою - підприємцем, який прийняв незаконне рішення про звільнення або переведення працівника, після чого державний виконавець виносить постанову про закінчення виконавчого провадження.

Таким чином, поновлення на роботі за рішенням суду супроводжується прийняттям наказу про поновлення на роботі працівника та відновленням всіх порушених прав працівника.

Згідно зі статтею 235 Кодексу законів про працю України у разі звільнення без законної підстави, працівник повинен бути поновлений на попередній роботі органом, який розглядає спір.

При винесенні рішення про поновлення на роботі орган, який розглядає трудовий спір, одночасно приймає рішення про виплату працівникові середнього заробітку за час вимушеного прогулу, але не більше ніж за один рік. Якщо заява про поновлення на роботі розглядалася більше одного року не з вини працівника, орган, який розглядає спір, виносить рішення про виплату середнього заробітку за весь час вимушеного прогулу.

Отже, поновленням на роботі можна вважати відновлення трудових правовідносин у разі звільнення без законної підстави або з порушенням установленого порядку чи незаконного переведення на іншу роботу.

У рішенні суду має бути визначено дату, з якої незаконно звільнений з роботи або незаконно переведений на іншу роботу працівник поновлюється на роботі, або період, на який такий працівник поновлюється.

******

102а річниця державної служби України: історія та сьогодення.

 

Професійне свято державних службовців, відповідно до Указу Президента України від 04 квітня 2003 року № 291, відзначається 23 червня - у день державної служби ООН.

День державної служби ООН встановлений на 57-й сесії Генеральної Асамблеї ООН (Резолюція № A/RES/57/277 від 7 березня 2003 року). У цій резолюції вказується, що ефективне, прозоре державне управління на міжнародному та національному рівнях відіграє ключову роль в реалізації узгоджених державницьких цілей. На своїй 60-й сесії Генеральна Асамблея ООН наголосила на необхідності більш ефективного використання Дня державної служби. Генеральна Асамблея закликала держави - члени ООН в цей день організовувати спецзаходи, які б наочно висвітлювали роботу державної служби та її внесок в процес розвитку країн.

Розвиток української держави з давніх часів був би неможливим без розбудови професійного апарату публічних службовців.

Історія вітчизняної державної служби сягає часів княжої Русі; паралельно з військовою структурою у козацьку добу Б. Хмельницького також була розвинута ієрархія цивільних посад. Згадки про державну службу містяться в багатьох історичних документах, зокрема: Гадяцькому договорі               16 вересня 1658 р., Руській правда XI ст., Коломацькій угоді Івана Мазепи 1687 р., листах Великих князів Литовських XVI ст. та інших.

Пам’ятаючи та шануючи непростий історичний шлях становлення державної служби в Україні, наголошуючи на необхідності інституційної пам’яті, сьогодні основні тенденції розвитку визначаються з урахуванням європейських вимог до державного управління.

Зокрема пріоритетами реформування державної служби визначено:

- прийняття нормативно-правових актів та ефективна реалізація Закону України «Про державну службу»;

- формування висококваліфікованої, компетентної групи фахівців з питань реформ;

- визначення оптимальної кількості державних службовців, оптимізація чисельності працівників органів державної влади;

- реформування системи оплати праці державних службовців;

- утворення інтегрованої інформаційної системи управління людськими ресурсами на державній службі;

- реформування системи професійного навчання державних службовців;

- підвищення рівня інституційної спроможності НАДС для забезпечення ефективної реалізації законодавства про державну службу.

З 1 травня 2016 року набув чинності новий Закон України «Про державну службу», який розроблявся близько 5 років. Закон розроблено враховуючи досвід правового регулювання державної служби у Європі, і він являється однією із складових «пакету реформ» в Україні.

Новий Закон приніс:

1) Прозорість конкурсної процедури, що включає комп’ютерне тестування, співбесіду, вирішення ситуаційних завдань та доступність усіх конкурсів оголошених в Сумській області на сайті НАДС.

2) Заборону «тримати» вакансії більше 1 року для усіх державних органів (після спливу 1 року не заповнена вакансія підлягає скороченню).

3) Збільшення кількості оголошених вакансій на посади та кількості проведених конкурсів.

4) Збільшення розміру заробітної плати державних службовців.

5) Скорочення чисельності державних органів.

6) Деполітизацію адміністративних посад державної служби.

У жовтні 2019 року НАДС запустило в дослідну експлуатацію інформаційну систему управління людськими ресурсами (HRMIS) PoClick. Система впроваджується в рамках реформи державного управління та забезпечить підвищення ефективності роботи чиновників і відкриє доступ громадянам до даних про державну службу.

Сьогодні в систему PoClick вже завантажено реальні дані кадрового обліку НАДС та здійснюються типові основні процедури. До кінця 2020 року планується, що систему використовуватимуть всі міністерства. З часом на використання системи PoClick мають перейти всі державні органи в Україні,  яких нараховується 5000.

Система PoClick дозволить оцифрувати всю складну систему державної служби. Вона є ядром трансформації державної служби в так звану «держслужбу в смартфоні», що є так актуально в умовах створення «держави в смартфоні». В систему PoClick вносяться всі відомості про кожного державного службовця: від обов’язків та завдань до розміру зарплати. Використання такої системи дозволить оцифрувати діяльність близько 200 тис. працівників органів влади, спростить аналіз цієї величезної кількості даних та прийняття управлінських рішень.

27 травня 2020 року Урядом було схвалено Концепцію реформування системи оплати праці державних службовців, розроблену з метою зміни системи і підходів до регулювання оплати праці у сфері державної служби для підвищення конкурентоспроможності заробітної плати на посадах державної служби, підвищення її прозорості, передбачуваності та справедливості.

Нова модель оплати праці державних службовців передбачає:

- єдиний підхід до нарахування заробітної плати, шляхом посилення її фінансової частини (не менше 70%) і зменшення змінної складової (не більше 30%);

- встановлення рівня окладу відповідно до класифікації посад, виходячи з цінності посади (обсягу, складності роботи та рівня відповідальності). Це позбавить необхідності додаткового поділу державних органів на рівні;

- проведення справедливого і прозорого розподілу (перерозподілу) фондів оплати праці в державних органах, а також бюджетних коштів на оплату праці між ними.

18.06.2020

Голова РДА

Шановні відвідувачі сайту!

    Щиро вітаємо вас на офіцій- ному веб-сайті Зачепилівської районної державної адмініст- рації. Тут ви познайомитесь з минулим і сьогоденням Зачепи- лівського району, тут опера- тивно, достовірно і всебічно відображатиметься діяльність районної виконавчої влади та органів місцевого самовряду- вання, тут висвітлювати- муться останні рішення і події, що відбуватимуться в районі, оприлюдниюватимуться показ- ники соціально-економічного роз- витку.
   Сподіваємося, що інформація розміщена на сайті, допоможе краще пізнати наш чудовий край, а діловим колам чіткіше визначитися у можливих напря- мах співпраці.

 Зачепилівська районна державна адміністрація


Написати листа голові РДА

Архів новин
Прогноз погоди