64400, Харківська обл.,
сел. Зачепилівка, вул. Центральна, 49
тел. 5-15-31; тел/факс 5-16-51; email: zachepylivska@rda.kh.gov.ua
Анонс подій

Харківський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги інформує

Обов’язок повнолітніх дітей утримувати непрацездатних батьків


У ст.51 Конституції України закріплено обов’язок повнолітньої дитини піклуватися про своїх непрацездатних батьків.

Сімейний кодекс передбачає, що повнолітні дочка, син зобов'язані утримувати батьків, які є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги, а також зобов'язані брати участь у додаткових витратах на батьків, викликаних тяжкою хворобою, інвалідністю або немічністю.

Підставою виникнення аліментного зобов'язання між повнолітніми дітьми та їх батьками щодо їх утримання є склад юридичних фактів. Це походження дітей; родинний зв'язок батьків і дітей; непрацездатність батьків (непрацездатними визнаються особи, які досягли пенсійного віку, а також особи з інвалідністю). Потреба батьків у матеріальній допомозі полягає в тому, що батьки не мають можливості забезпечити своє гідне існування у зв’язку з відсутністю пенсій або через її низький рівень, а також у зв’язку з відсутністю інших джерел для існування. Обов’язок виплачувати аліменти батькам може бути покладено лише на повнолітніх дітей. 

Дочка, син можуть бути звільнені судом від обов'язку утримувати матір, батька та обов'язку брати участь у додаткових витратах, якщо буде встановлено, що мати, батько ухилялися від виконання своїх батьківських обов'язків. Під ухиленням батьків від виконання своїх батьківських обов'язків мається на увазі, що вони не піклувались про фізичний і духовний розвиток дитини, її навчання, підготовку до самостійного життя, зокрема: не забезпечували необхідного харчування, медичного лікування, догляду, що негативно вплинуло на її фізичний розвиток як складову виховання, не спілкувалися з дитиною в обсязі необхідному для її нормального самоусвідомлення, не надавали дитині доступу до культурних та інших духовних цінностей, не сприяли засвоєння нею загальнопризнаних форм моралі, не виявляли інтересів до її внутрішнього світу, не створювали умов для отримання нею освіти. 

Постає питання, як звернутись до суду з позовом. Позовна заява про стягнення аліментів подається до районних, районних у містах, міських та міськрайонних судів  у порядку цивільного судочинства за зареєстрованим місцем проживанням або перебуванням відповідача або позивача. Позов про стягнення аліментів може бути пред’явлений до одного/ кількох з дітей або до всіх дітей разом. За подання позовної заяви у справах про стягнення аліментів позивач звільняється від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях, це передбачено ст.5 Закону України «Про судовий збір». До позовної заяви додаються докази, що обґрунтовують позовні вимоги (стягнення аліментів), наприклад: документи, що підтверджують доводи позивача про потребу в матеріальній допомозі (довідка з управління Пенсійного фонду про розмір пенсії, довідка з лікувальної установи про захворювання тощо); довідка про склад сім'ї; довідка про заробітну плату відповідача (у разі наявності) тощо. Суд визначає розмір аліментів на батьків у твердій грошовій сумі і (або) у частці від заробітку (доходу) з урахуванням матеріального та сімейного стану сторін. При визначенні розміру аліментів та додаткових витрат на непрацездатних батьків суд бере до уваги можливість одержання ними утримання від інших дітей, до яких не пред'явлено позову про стягнення аліментів, а також від дружини, чоловіка та своїх батьків. Також до уваги береться отримання батьками пенсії, пільг, субсидій, наявність в батьків майна, що може приносити дохід тощо. Отже, в кожному конкретному випадку суд враховує всі види заробітку чи доходу як дітей, так і батьків.

За більш детальною інформацією та необхідною консультацією або роз’ясненням, Ви можете звертатися до відділу «Красноградське бюро правової допомоги» Харківського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за адресою: м.Красноград, вул.Бєльовська,90,3 поверх, каб.30, контактний номер телефону 7-05-29 та за телефоном гарячої лінії системи БПД 0 800 21 31 03.

*****

Підстави розірвання договору оренди земельної ділянки в односторонньому порядку

Відповідно до ст. 651 Цивільного кодексу України зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.

Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.

Згідно зі статтею 32 Закону України «Про оренду землі» на вимогу однієї із сторін договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду в наступних випадках: 

 1. В разі невиконання сторонами, орендарем та орендодавцем, обов’язків, передбачених статтями 24 і 25 Закону України «Про оренду землі», а саме:

  • використання земельної ділянки не за цільовим призначенням згідно з договором оренди;

  • недотримання екологічної безпеки землекористування та збереження родючості ґрунтів, недодержання державних стандартів, норм і правил;

  • недотримання режиму водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон, зон особливого режиму використання земель та територій, які особливо охороняються;

  • несвоєчасного внесення орендної плати;

  • передання в користування земельну ділянку у стані, що не відповідає умовам договору оренди;

  • незабезпечення при передачі земельної ділянки в оренду відповідно до закону реалізацію прав третіх осіб щодо орендованої земельної ділянки; 

  • вчинення дій, які б перешкоджали орендареві користуватися орендованою земельною ділянкою;

  • не відшкодування орендарю капітальних витрат, пов’язаних з поліпшенням стану об’єкта оренди, яке проводилося орендарем за згодою орендодавця;

  • не попередження орендаря про особливі властивості та недоліки земельної ділянки, які в процесі її використання можуть спричинити екологічно небезпечні наслідки для довкілля або призвести до погіршення стану самого об’єкта оренди;

  • не використання земельної ділянки в строки, встановлені договором оренди землі, зареєстрованим в установленому законом порядку;

  • не виконання встановлених щодо об’єкта оренди обмежень (обтяжень) в обсязі, передбаченому законом або договором оренди землі;

  • не дотримання режиму використання земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;

  • не надання у п’ятиденний строк після державної реєстрації договору оренди земельної ділянки державної або комунальної власності копії договору відповідному органу доходів і зборів.

Також, на вимогу однієї із сторін договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду у разі:

 1. Невиконання сторонами обов'язків, передбачених умовами договору, наприклад, щодо розміру, умов і строків внесення орендної плати.

 2. Випадкового знищення чи пошкодження об'єкта оренди, яке істотно перешкоджає передбаченому договором використанню земельної ділянки.

 3. Виникнення підстав, визначених Земельним кодексом України та іншими законами України, наприклад:

  • використання земельної ділянки способами, які суперечать екологічним вимогам; 

  • систематична несплата орендної плати;

  • недосягнення згоди у випадку істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору.                        Також, допускається розірвання договору в позасудовому односторонньому порядку в разі, якщо це передбачено умовами договору.                   

За більш детальною інформацією та необхідною консультацією або роз’ясненням, Ви можете звертатися до відділу «Красноградське бюро правової допомоги» Харківського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за адресою: м.Красноград, вул.Бєльовська,90,3 поверх, каб.30, контактний номер телефону 7-05-29 та за телефоном гарячої лінії системи БПД 0 800 21 31 03.

 

*****

Шановні мешканці Зачепилівського району!

Зачепилівське бюро правової допомоги Харківського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги інформує:

Основними завданнями бюро є:

-         надання безоплатної первинної правової допомоги (надання правової інформації; надання консультацій і роз'яснень з правових питань; складення заяв, скарг та інших документів правового характеру, надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги )

-         надання безоплатної вторинної правової допомоги (захист; здійснення представництва інтересів в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами, осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу; складення документів процесуального характеру);

-    правопросвітництво у територіальних громадах.

 

Реалізувати право на безоплатну правову допомогу ви можете звернувшись за наступними адресами:

 

смт. Зачепилівка, вул. Центральна,  82 (тимчасово щосереди з 11.00 по 14.00);

м. Красноград, вул. Бєльовська, 90, 3-й пов., 30-й каб. (Красноградське бюро правової допомоги) з понеділка по четверг з 8.00 по 17.00, у п’ятницю з 8.00 по 16.45.

А також за телефонами: (05744) 70529; 0959477019.

 

*****

 

Встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості

Закон України “Про землеустрій” визначає, що межування земель – це комплекс робіт із встановлення чи відновлення в натурі (на місцевості) меж адміністративно-територіальних одиниць, меж земельних ділянок власників, землекористувачів, у тому числі орендарів, із закріпленням їх межовими знаками встановленого зразка.

Відповідно до ст.106 Земельного кодексу України власник земельної ділянки має право вимагати від власника сусідньої земельної ділянки сприяння встановленню твердих меж, а також відновленню межових знаків у випадках, коли вони зникли, перемістились або стали невиразними.

Витрати на встановлення суміжних меж несуть власники земельних ділянок у рівних частинах, якщо інше не встановлено угодою між ними.

Встановлення меж земельної ділянки здійснюється відповідно до Закону України «Про землеустрій» та Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

Згідно ч.ч. 1-4 ст.55 Закону України «Про землеустрій» встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) проводиться відповідно до топографо-геодезичних і картографічних матеріалів.

Встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) здійснюється на основі технічної документації із землеустрою, якою визначається місцеположення поворотних точок меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

Межі земельної ділянки в натурі (на місцевості) закріплюються межовими знаками встановленого зразка.

 У разі, якщо межі земельних ділянок в натурі (на місцевості) збігаються з природними та штучними лінійними спорудами і рубежами (річками, струмками, каналами, лісосмугами, шляхами, шляховими спорудами, парканами, огорожами, фасадами будівель та іншими лінійними спорудами і рубежами тощо), межові знаки можуть не встановлюватися.

Відповідно до ч.8 ст.55 Закону України «Про землеустрій» технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) розробляється без надання дозволу Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Земельного кодексу України, у разі передачі у власність чи користування земельної ділянки державної чи комунальної власності, на якій розташовано житловий будинок, право власності на який зареєстровано. Така технічна документація розробляється на замовлення власника житлового будинку.                                                            Відповідно до розділу 2 Наказу Державного комітету України із земельних ресурсів від 18 травня 2010 року № 376 "Про затвердження Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками" встановлення меж земельної ділянки складається із наступних етапів:                                  1. укладення договору із виконавцем на складання технічної документації для встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);                                    2. підготовчі роботи – аналіз вихідних матеріалів, даних Державного земельного кадастру та ін.;                                                                                                                       3. топографо-геодезичні роботи – виконання геодезичних зйомок на місцевості для визначення поворотних точок меж земельних ділянок та встановлення межових знаків (відповідно до Інструкції – за бажанням власника земельної ділянки);                               4. камеральні роботи – складання та оформлення технічної документації із землеустрою, щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками.

Згідно ст.26 Закону України «Про землеустрій», розробниками документації із землеустрою є:                                                                                         юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою;                                                                                                                                             фізичні особи – підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою.                                                                                                         

Для замовлення технічної документації з суб'єктом господарювання, що надає відповідні послуги укладається договір.                                                                                                        Перелік суб'єктів господарювання, що надають відповідні послуги можна дізнатись в управління Держгеокадастру у відповідному районі або за допомогою мережі інтернет.        Вартість встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) встановлюється договором та залежить від площі земельної ділянки, складності робіт та інших факторів.                                                                                           

Згідно п.3.12 Наказу Державного комітету України із земельних ресурсів від 18 травня 2010 року № 376 "Про затвердження Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками" закріплення межовими знаками меж земельної  ділянки  в натурі  (на  місцевості)  здійснюється  виконавцем  у  присутності власника (користувача) земельної ділянки, власників (користувачів) суміжних земельних ділянок або уповноваженою ним (ними) особою.                                                                                                                               Повідомлення власників  (користувачів)   суміжних   земельних ділянок  про  дату  і час проведення робіт із закріплення межовими знаками  меж  земельної   ділянки   в   натурі (на місцевості) здійснюється виконавцем завчасно,  не пізніше ніж за п'ять робочих днів  до  початку  робіт  із  закріплення  межовими  знаками   меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).                                                                                                Закріплення межовими знаками меж земельної ділянки  в  натурі (на   місцевості)  може  здійснюватися  за  відсутності  власників (користувачів) суміжних земельних ділянок у випадку їх нез'явлення якщо вони  були  належним  чином  повідомлені  про  час проведення вищезазначених робіт, про що зазначається у акті прийомки-передачі межових знаків на зберігання.     

В результаті закріплення земельної ділянки межовими знаками складається акт приймання-передачі межових знаків на зберігання.

Таким чином, для встановлення меж земельної ділянки необхідно укласти відповідний договір з розробником документації із землеустрою, відповідно до якого виконавцем буде здійснено підготовчі, топографо-геодезичні та камеральні роботи щодо встановлення меж земельної ділянки та закріплення їх межовими знаками.

За більш детальною інформацією та необхідною консультацією або роз’ясненням, Ви можете звертатися до відділу «Красноградське бюро правової допомоги» Харківського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за адресою: м.Красноград, вул.Бєльовська,90, 3 поверх, каб.30, контактний номер телефону 7-05-29 та за телефоном гарячої лінії системи БПД 0 800 21 31 03.

 

*****


Підстави розірвання договору оренди земельної ділянки в односторонньому порядку

 

Відповідно до ст. 651 Цивільного кодексу України зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.

Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.

Згідно зі статтею 32 Закону України «Про оренду землі» на вимогу однієї із сторін договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду в наступних випадках:

1)                В разі невиконання сторонами, орендарем та орендодавцем, обов’язків, передбачених статтями 24 і 25 Закону України «Про оренду землі», а саме:

·                   використання земельної ділянки не за цільовим призначенням згідно з договором оренди;

·                   недотримання екологічної безпеки землекористування та збереження родючості ґрунтів, недодержання державних стандартів, норм і правил;

·                   недотримання режиму водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон, зон особливого режиму використання земель та територій, які особливо охороняються;

·                   несвоєчасного внесення орендної плати;

·                   передання в користування земельну ділянку у стані, що не відповідає умовам договору оренди;

·                   незабезпечення при передачі земельної ділянки в оренду відповідно до закону реалізацію прав третіх осіб щодо орендованої земельної ділянки;

·                   вчинення дій, які б перешкоджали орендареві користуватися орендованою земельною ділянкою;

·                   не відшкодування орендарю капітальних витрат, пов’язаних з поліпшенням стану об’єкта оренди, яке проводилося орендарем за згодою орендодавця;

·                   не попередження орендаря про особливі властивості та недоліки земельної ділянки, які в процесі її використання можуть спричинити екологічно небезпечні наслідки для довкілля або призвести до погіршення стану самого об’єкта оренди;

·                   не використання земельної ділянки в строки, встановлені договором оренди землі, зареєстрованим в установленому законом порядку;

·                   не виконання встановлених щодо об’єкта оренди обмежень (обтяжень) в обсязі, передбаченому законом або договором оренди землі;

·                   не дотримання режиму використання земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;

·                   не надання у п’ятиденний строк після державної реєстрації договору оренди земельної ділянки державної або комунальної власності копії договору відповідному органу доходів і зборів.

Також, на вимогу однієї із сторін договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду у разі:

2)                Невиконання сторонами обов'язків, передбачених умовами договору, наприклад, щодо розміру, умов і строків внесення орендної плати.

3)                Випадкового знищення чи пошкодження об'єкта оренди, яке істотно перешкоджає передбаченому договором використанню земельної ділянки.

4)                Виникнення підстав, визначених Земельним кодексом України та іншими законами України, наприклад:

·                   використання земельної ділянки способами, які суперечать екологічним вимогам;

·                   систематична несплата орендної плати;

·                   недосягнення згоди у випадку істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору.                                                       Також, допускається розірвання договору в позасудовому односторонньому порядку в разі, якщо це передбачено умовами договору.                                     

За більш детальною інформацією та необхідною консультацією або роз’ясненням, Ви можете звертатися до відділу «Красноградське бюро правової допомоги» Харківського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за адресою: м.Красноград, вул.Бєльовська,90,3 поверх, каб.30, контактний номер телефону 7-05-29 та за телефоном гарячої лінії системи БПД 0 800 21 31 03.

Голова РДА

Шановні відвідувачі сайту!

    Щиро вітаємо вас на офіцій- ному веб-сайті Зачепилівської районної державної адмініст- рації. Тут ви познайомитесь з минулим і сьогоденням Зачепи- лівського району, тут опера- тивно, достовірно і всебічно відображатиметься діяльність районної виконавчої влади та органів місцевого самовряду- вання, тут висвітлювати- муться останні рішення і події, що відбуватимуться в районі, оприлюдниюватимуться показ- ники соціально-економічного роз- витку.
   Сподіваємося, що інформація розміщена на сайті, допоможе краще пізнати наш чудовий край, а діловим колам чіткіше визначитися у можливих напря- мах співпраці.

 Зачепилівська районна державна адміністрація


Написати листа голові РДА

Архів новин
Прогноз погоди