64400, Харківська обл.,
сел. Зачепилівка, вул. Центральна, 49
тел. 5-15-31; тел/факс 5-16-51; email: zachepylivska@rda.kh.gov.ua
Анонс подій

Розподіл обов'язків

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
районної державної адміністрації

                                            02 лютого 2016 року № 29

Розподіл обов’язків
між головою, першим заступником, заступником голови та
керівником апарату районної державної адміністрації


Голова районної державної адміністрації
Конопля Андрій Леонідович


Очолює районну державну адміністрацію і здійснює керівництво її діяльністю, несе персональну відповідальність за виконання покладених на адміністрацію завдань і здійснення нею своїх функцій:

- представляє районну державну адміністрацію у відносинах із центральними органами державної влади та іншими органами, об’єднаннями громадян, і громадянами як в Україні, так і за її межами;

- організовує роботу районної державної адміністрації, спрямовує і координує діяльність першого заступника, заступників голови та керівника апарату районної державної адміністрації, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконавчих комітетів селищної і сільських рад з питань делегованих повноважень;

- виступає розпорядником коштів районної державної адміністрації;

- організовує контроль у відповідних сферах за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади;

- координує роботу щодо своєчасності сплати податків, внесення інших обов’язкових платежів та ефективного використання бюджетних коштів;

- організовує складання проектів бюджету та програм соціально-економічного розвитку району з урахуванням загальнодержавних інтересів і регіональних потреб, подає їх на розгляд районної ради, організовує та координує виконання бюджету та схвалених районною радою економічних, соціальних та культурних програм, надає раді звіти про їх виконання;

- координує діяльність повноти надходжень до загального та спеціального фондів місцевих бюджетів податків і зборів, за загальний рівень виконання планів, затверджених органами місцевого самоврядування;

- у межах своїх повноважень визначає та проводить в районі кадрову політику;

- утворює, реорганізовує, ліквідовує, відповідно до законодавства структурні підрозділи апарату, управління, відділи та інші структурні підрозділи районної державної адміністрації, призначає на посади та звільняє з посад у встановленому порядку першого заступника, заступника голови та керівника апарату районної державної адміністрації, працівників апарату, керівників інших структурних підрозділів районної державної адміністрації та їх заступників;

- утворює для сприяння здійсненню повноважень районної державної адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції та затверджує їх персональний склад;

- організовує в місцевих органах виконавчої влади району контроль за виконанням Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій;

- сприяє реалізації державної політики у боротьбі з корупцією і організованою злочинністю, розробки цільових і комплексних програм протидії злочинності та корупції;

- контролює проведення експертизи рішень місцевих органів виконавчої влади і місцевого самоврядування;

- контролює організацію виконання районною державною адміністрацією вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

- сприяє припиненню нелегальної міграції та порушень іноземцями правил перебування на території району;

- сприяє утвердженню законності, захисту прав громадян, охорони громадського порядку;

- сприяє організації розробки та реалізації заходів з питань запровадження, роз’яснення серед широких верств населення положень Конституції України, інших законодавчих актів України, політики Президента України, Уряду щодо розв’язання невідкладних проблем життя суспільства;

- регулярно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на районну державну адміністрацію;

- організовує взаємодію райдержадміністрації з територіальними органами виконавчої влади та районною радою;

- забезпечує охорону державної таємниці та організує технічний захист інформації в райдержадміністрації, працює з таємними документами;

- здійснює заходи, пов’язані з мобілізаційною підготовкою, цивільним захистом населення та територіальною обороною;

- організовує виконання повноважень районної державної адміністрації у сфері інформації, видавничої справи, свободи слова, діяльності засобів масової інформації, а також у сфері здійснення внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю;

- реалізації державної політики у сфері національностей;

- взаємодії з конфесіями;

- з аналізу суспільно-політичної та соціально-економічної обстановки в районі, проведення політики, спрямованої на консолідацію політичних сил і соціальних верств населення, запобігання негативним явищам у соціально-економічному і політичному житті району;

- реалізації державної політики в галузі поліграфічної промисловості, видавничої справи.

Спрямовує та контролює діяльність:


- фінансового управління районної державної адміністрації;

- відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації; 

- сектору контролю апарату районної державної адміністрації;

- відділу масових комунікацій апарату районної державної адміністрації.

 

Координує діяльність:

- управління Державної казначейської служби України у Зачепилівському районі Харківської області;

- Зачепилівського відділення Красноградської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ Державної фіскальної служби у Харківській області;

- сприяє діяльності Зачепилівського відділення Красноградського відділу Головного управління Національної поліції в Харківській області, районної прокуратури, суду;

- здійснює інші повноваження, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України;

Очолює відповідні консультативно-дорадчі органи при районній державній адміністрації.

У разі відсутності голови районної державної адміністрації його функції і повноваження виконує перший заступник голови, а в разі відсутності останнього – заступник голови районної державної адміністрації.

 

Перший заступник голови районної державної адміністрації

Загній Іван Іванович

Вирішує питання:


- організації контролю за додержанням підприємствами, організаціями та установами, незалежно від форм власності, Конституції України, актів законодавства щодо захисту прав, свобод і законних інтересів громадян;

- організації виконання перспективних і поточних планів роботи районної державної адміністрації з відповідних напрямків діяльності, регіональних і галузевих програм;

- енергозбереження;

- ресурсозбереження;

- організації та контролю за підготовкою і реалізацією заходів щодо реформування економічної структури промислового виробництва, цільових інвестиційних проектів, збереження кадрового потенціалу;

- структурної перебудови економіки району;

- розвитку малих підприємств у виробничій сфері;

- забезпечення реалізації державної політики в галузі промисловості, виробництва та розподілу електроенергії, газу;

- забезпечення потреб економіки в енергетичних ресурсах, їх раціонального використання; організації будівництва і утримання в належному стані мережі електро-, тепло- і газопостачання. Контролює стан розрахунків за споживання електроресурсів;

- розвитку і реалізації в районі державної політики у сфері містобудування і архітектури, розвитку будівельного комплексу, сприяння створенню в ньому конкурентного середовища; реалізації державної політики у сфері житлового, промислового та цивільного будівництва, виконання програм реформування власності, створення конкурентного середовища в цій галузі;

- житлово-комунального господарства та забезпечення споживачів житлово-комунальними послугами;

- організації та сприяння створення спеціалізованих підприємств усіх форм власності для збирання, оброблення, утилізації та видалення відходів;

- організації збирання і видалення побутових та інших відходів, у тому числі відходів дрібних виробників, створення полігонів для їх захоронення, а також здійснення роздільного збирання корисних компонентів цих відходів;

- забезпечення ліквідації несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів;

- утримання підвідомчих територій у належному санітарно-екологічному стані;

- забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти, інноваційної діяльності та захисту інтелектуальної власності;

- розвитку освітнього потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, демографічних та інших особливостей району;

- контролю за виконанням навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, середньої освіти;

- забезпечення роботи транспортного зв’язку, сприяння конкурентного середовища в цій галузі;

- розвиток транспортної мережі телерадіокомунікацій та інших засобів зв’язку, організації будівництва та експлуатації доріг і об’єктів зв’язку;

- реформування власності, реструктуризації, приватизації, розвитку підприємництва у підвідомчих галузях;

- забезпечення реалізації державної політики у сфері підприємництва;

- проведення регуляторної політики держави;

- сприяє забезпеченню взаємодії місцевих дозвільних органів щодо видачі документів дозвільного характеру; 

- організації роботи з реалізації законодавства щодо обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, розвитку споживчого ринку, в тому числі торгівлі та побутового обслуговування населення;

- реалізації кредитної, валютної, інвестиційної, інноваційної політики;

- координації діяльності міжгалузевих, міжвідомчих, державних програм, які направлені на розвиток району, фондів, благодійних фондів, фінансових та інших спілок, об’єднань, які ставлять за мету реалізацію ініціатив у сфері економіки власними та залученими капіталами;

- координує діяльність зовнішньоекономічних зв’язків та європейської інтеграції;

- забезпечення реалізації державної політики у сфері розвитку економіки агропромислового комплексу району, використання земельних ресурсів, їх захисту та відтворення, розвитку внутрішніх товарних ринків сільськогосподарської продукції;

- реформування аграрних та земельних відносин в районі;

- підготовки пропозицій щодо розвитку сільськогосподарського виробництва, лісового та водного господарства;

- забезпечення реалізації державної політики в галузі переробки сільськогосподарської продукції;

- сприяння місцевим органам виконавчої влади і самоврядування у здійсненні аграрної та земельної реформи;

- внесення пропозицій щодо реформ у галузях агропромислового комплексу району та розроблення механізму управління в аграрному секторі;

- організації роботи щодо виконання державного та регіонального контрактів, створення продовольчих ресурсів зерна, задоволення потреб населення в інших видах продукції рослинництва і тваринництва;

- спрямовує та контролює надходження до місцевих бюджетів району плати за землю (в тому числі орендної плати); податку з доходів фізичних осіб, що перераховується з орендованих земельних та майнових паїв сільськогосподарськими підприємствами, а також громадянами, що одноосібно обробляють земельні паї; інших надходжень, які перераховуються до місцевих бюджетів району за використання земельних ділянок без правовстановлюючих документів; внесків до цільових фондів районного, селищного та сільських бюджетів;

- сприяння діяльності громадських об’єднань агропромислового комплексу;

- реформування власності, реструктуризації, приватизації, розвитку підприємництва в аграрному секторі;

- організації роботи щодо обліку та використання земель сільськогосподарського призначення, водного та лісового фонду;

- забезпечення реалізації державної політики в галузі екологічної безпеки;

- забезпечення збереження природно-заповідних, рекреаційних та інших особливо цінних об’єктів;

- утримання підвідомчих територій у належному санітарно-екологічному стані;

- охорони довкілля та здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, лісів, надр, води, атмосферного повітря, рослинного та тваринного світу та інших природних ресурсів;

- здійснює заходи, пов’язані з мобілізаційною підготовкою та оборонною роботою;

- координує діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності з питань цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків;

- координації діяльності міжгалузевих, міжвідомчих, державних програм, які направлені на розвиток району, фондів, благодійних фондів, фінансових та інших спілок, об’єднань, які ставлять за мету реалізацію ініціатив у сфері економіки власними та залученими капіталами;

- реалізації в районі державної політики в політико-ідеологічній сфері, налагодження та ефективного здійснення політичної роботи, взаємодії з сільськими, селищною та районною радами, депутатами усіх рівнів, політичними партіями, громадськими організаціями (у тому числі профспілками), вирішення інших питань суспільно-політичного життя району;

- організації надання відповідними структурними підрозділами райдержадміністрації якісних адміністративних послуг споживачам;

- функціонування центру надання адміністративних послуг;

- працює з таємними документами.

 

Спрямовує та контролює діяльність:

- управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації;

- сектору взаємодії з правоохоронним органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи і цивільного захисту апарату районної державної адміністрації;

- відділу житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури районної державної адміністрації;

- відділу економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації;

- центру надання адміністративних послуг.

 

Координує діяльність:

- відділу Держгеокадастру у Зачепилівському районі Харківської області;

- спеціалістів Державної інспекції сільського господарства в Харківській області;

- районної асоціації фермерів;

- ЗАТ «Зачепилівське хлібоприймальне підприємство»;

- управління державної ветеринарної медицини у Зачепилівському районі;

- Зачепилівського лісництва державного підприємства «Красноградське лісове господарство»;

- банківських установ;

- комунального підприємства районної ради «Зачепилівське бюро технічної інвентаризації»;

- підприємств харчової, переробної промисловості;

- підприємств транспорту, зв’язку;

- підприємств торгівлі та побутового обслуговування населення;

- Зачепилівської районної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» АПК України;

- комунального підприємства Зачепилівський районний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»;

У межах своїх повноважень взаємодіє з:

- територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

- управлінням державної служби Головного управління державної служби України в Харківській області;

- районною організацією Українського товариства мисливців та рибалок;

- районною радою сільгосптоваровиробників;

- Зачепилівською районною організацією роботодавців агропромислового комплексу Харківської області.

- відповідними постійними комісіями районної ради;

- підприємствами оптової та роздрібної торгівлі всіх форм власності;                                  

- підприємствами громадського харчування, служби побуту незалежно від форм власності;

- Зачепилівською районною спілкою споживчого товариства «Райспоживспілка»;

- Зачепилівським районним військовим комісаріатом.

Очолює відповідні консультативно-дорадчі органи при районній державній адміністрації.

У разі відсутності голови районної державної адміністрації заміщує та виконує його функції.

 

Заступник голови районної державної адміністрації

Ружинська Лариса Миколаївна

 

Вирішує питання:

- роботи з дітьми, соціального захисту неповнолітніх, запобігання дитячої бездоглядності та вчиненню правопорушень неповнолітніми;

- освіти;

- фізичної культури та спорту;

-  забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної політики і реформування системи соціального захисту населення, у тому числі від наслідків Чорнобильської катастрофи; трудових відносин, зайнятості населення, координації роботи з питань соціального партнерства, своєчасної виплати заробітної плати, пенсії та інших соціальних виплат;

- спрямовує та контролює рівень заробітної плати на підприємствах усіх форм власності району, а також за своєчасність і повноту надходження до місцевих бюджетів району податку з доходів фізичних осіб, нарахованого із заробітної плати, від  підприємств – платників цього податку;

- охорони здоров’я, роботи з переселенцями, координації вирішення проблем гуманітарної допомоги, соціального захисту військовослужбовців і працівників правоохоронних органів;

- реалізації державної політики у сфері фармацевтичної діяльності та лікарського забезпечення населення;

- забезпечення реалізації державної політики з питань сім’ї, молоді, жінок, їх соціального та правового захисту, запобігання насильству в сім’ї;

- сприяння розвитку гендерної політики, рівних прав і можливостей для участі жінок і чоловіків у політичному і культурному житті;

- реалізації в районі державної політики в політико-ідеологічній сфері, налагодження та ефективного здійснення політичної роботи, взаємодії з сільськими, селищною та районною радами, депутатами усіх рівнів, політичними партіями, громадськими організаціями (у тому числі профспілками), вирішення інших питань суспільно-політичного життя району;

- забезпечення реалізації державної політики у сфері культури, мистецтва, туризму, сприяння у роботі творчих спілок.

Спрямовує та контролює діяльність:

- відділу освіти районної державної адміністрації;

-  відділу у справах молоді та спорту районної державної адміністрації;

- служби у справах дітей районної державної адміністрації;

- управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації;

- територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) районної державної адміністрації;

- відділу культури і туризму районної державно адміністрації.

 

Координує діяльність:

- аптечних складів;

- закладів охорони здоров’я;

- Зачепилівського районного центру зайнятості;

- Зачепилівського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

- управління Пенсійного фонду України в Зачепилівському районі;

- Зачепилівського районного відділення Красноградської міжрайонної філії ДУ «Харківський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби в України».

 

У межах своїх повноважень взаємодіє з:

- територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

- відповідними постійними комісіями районної ради;

Очолює відповідні консультативно-дорадчі органи при районній державній адміністрації.

 

Керівник апарату районної державної адміністрації

Соколов Олег Леонідович

 

Вирішує питання:

- добору, розстановки і навчання кадрів, правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності районної державної адміністрації, розпорядження коштами на утримання апарату районної державної адміністрації в межах затверджених кошторисів;


- організації та здійснення загального керівництва діяльністю апарату районної державної адміністрації;

- подає голові районної державної адміністрації на погодження матеріали щодо структури і штатної чисельності працівників районної державної адміністрації;

- пропозиції про призначення на посади і звільнення з посад працівників апарату районної державної адміністрації, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації та їх заступників, замовлення на перепідготовку і підвищення кваліфікації кадрів;

- повертає управлінням, відділам та іншим структурним підрозділам районної державної адміністрації, районним службам проекти розпоряджень та інші матеріали, підготовлені і внесені до районної державної адміністрації з порушенням установленого порядку;

- організовує проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави, відповідно до Указу Президента України від 25 січня 2012 року №33/2012 «Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування»;


- забезпечення контролю за виконанням управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації Конституції України, законів України, актів Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації;

- вимагає від структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій необхідні для районної державної адміністрації матеріали і звіти про виконання її рішень;
- забезпечує в межах своїх повноважень взаємодію районної державної адміністрації з обласною державною адміністрацією, обласною радою у процесі поточної діяльності;


- підготовки та узгодження пропозицій щодо розподілу обов’язків між головою районної державної адміністрації та його заступниками;

- бере участь у розробленні та реалізації заходів щодо вдосконалення організаційних структур місцевих органів виконавчої влади;

- контролює додержання вимог Закону України «Про державну службу», забезпечує формування кадрового резерву; видає накази з питань, що належать до його компетенції;


- впровадження в районі адміністративно-територіальної реформи;


- контролю за дотриманням штатної, кошторисної, розрахунково-платіжної, фінансової дисципліни в апараті районної державної адміністрації із правом підпису на фінансових документах, договорах;


- організації виконання перспективних і поточних планів роботи районної державної адміністрації з відповідних напрямків діяльності районних програм;


- забезпечує організацію виконання районною державною адміністрацією вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»;


- політико-ідеологічного забезпечення підготовки виборів Президента України, депутатів рад всіх рівнів, референдумів та опитування населення;


- сприяння виборчим комісіям у виконанні ними повноважень у період підготовки та проведення виборів Президента України і рад усіх рівнів.
 

Спрямовує та контролює діяльність:

- відділу організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації;

- загального відділу апарату районної державної адміністрації;

- відділу ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації;

- сектору контролю апарату районної державної адміністрації;

- юридичного сектору апарату районної державної адміністрації;

- архівного відділу районної державної адміністрації.

 

Координує діяльність:

- комунального підприємства районної ради «Зачепилівський районний трудовий архів»;

- комунального підприємства «Редакція газети «Горизонти Зачепилівщини».

 

У межах своїх повноважень взаємодіє з:

- територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

- управлінням державної служби Головного управління державної служби України в Харківській області;

- Харківським регіональним інститутом державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;

- Харківським національним економічним університетом ім. Семена Кузнеця та іншими навчальними закладами з питань підготовки магістрів державного управління та підвищення кваліфікації державних службовців.

Очолює відповідні консультативно-дорадчі органи при районній державній адміністрації.

 

 

Порядок взаємозамінності на період відсутності:

 

Загній І.І. – Ружинська Л.М.

Ружинська Л.М. – Загній І.І.

Соколов О.Л. – Петрова Л.А.

 

 

Керівник апарату районної державної

адміністрації                                                                                 О.Л.Соколов

 

 

Голова РДА

Шановні відвідувачі сайту!

    Щиро вітаю вас на офіцій- ному веб-сайті Зачепилівської районної державної адмініст- рації. Тут ви познайомитесь з минулим і сьогоденням Зачепи- лівського району, тут опера- тивно, достовірно і всебічно відображатиметься діяльність районної виконавчої влади та органів місцевого самовряду- вання, тут висвітлювати- муться останні рішення і події, що відбуватимуться в районі, оприлюдниюватимуться показ- ники соціально-економічного роз- витку.
   Сподіваюсь, що інформація розміщена на сайті, допоможе краще пізнати наш чудовий край, а діловим колам чіткіше визначитися у можливих напря- мах співпраці.

Голова Зачепилівської районної державної адміністрації

А.Л. Конопля

Написати листа голові РДА

Архів новин
Прогноз погоди