64400, Харківська обл.,
сел. Зачепилівка, вул. Центральна, 49
тел. 5-15-31; тел/факс 5-16-51; email: zachepylivska@rda.kh.gov.ua
Анонс подій

Розподіл обов'язків

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
районної державної адміністрації

                                            30 січня 2018 року № 27

Розподіл обов’язків
між головою районної державної адміністрації,

 першим заступником голови

та заступником голови районної державної адміністрації

 

1. Голова районної державної адміністрації
Конопля Андрій Леонідович

 

Очолює районну державну адміністрацію і здійснює керівництво її діяльністю, несе персональну відповідальність за виконання покладених на адміністрацію завдань і здійснення нею своїх повноважень відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеві державні адміністрації», інших законів України, у тому числі забезпечує виконання в межах району  Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади;

- представляє районну державну адміністрацію у відносинах із центральними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами, регулярно інформує населення про стан виконання повноважень покладених на районну державну адміністрацію;

- визначає структуру районної державної адміністрації, затверджує Положення про апарат районної державної адміністрації та положення про її структурні підрозділи. Спрямовує і координує діяльність першого заступника, заступника голови та керівника апарату районної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації. Призначає на посади та звільняє з посад у встановленому порядку першого заступника, заступника голови та керівника апарату районної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, погоджує у встановленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників не підпорядкованих підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органів виконавчої влади вищого рівня відповідно до чинного законодавства;

- виступає розпорядником коштів районної державної адміністрації, в межах затверджених бюджетів. Має право розпорядження рахунками та право підпису платіжних, розрахункових, розпорядчих, інших фінансових документів та договорів;

- утворює для сприяння здійсненню повноважень районної державної адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції та затверджує їх персональний склад. Очолює колегію районної державної адміністрації;

- здійснює заходи, пов’язані  з мобілізаційною підготовкою, цивільним захистом та територіальною обороною;

- організовує технічний захист інформації та створює належні умови для забезпечення контролю за технічним захистом інформації в районній державній адміністрації;

- забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності та здійснює постійний контроль за забезпеченням її охорони   в районній державній адміністрації;

- на виконання власних і делегованих повноважень одноособово видає розпорядження голови районної державної адміністрації та надає обов’язкові для виконання доручення;

- координує роботу щодо своєчасності сплати податків, внесення інших обов’язкових платежів та ефективного використання бюджетних коштів;

- організовує складання проектів бюджету та програм соціально-економічного розвитку району з урахуванням загальнодержавних інтересів і регіональних потреб, подає їх на розгляд районної ради, організовує та координує виконання бюджету та схвалених районною радою економічних, соціальних та культурних програм, надає раді звіти про їх виконання;

- координує діяльність повноти надходжень до загального та спеціального фондів місцевих бюджетів податків і зборів, за загальний рівень виконання планів, затверджених органами місцевого самоврядування;

- у межах своїх повноважень визначає та проводить в районі кадрову політику;

- організовує в місцевих органах виконавчої влади району контроль за виконанням Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій;

- сприяє реалізації державної політики у боротьбі з корупцією і організованою злочинністю, розробки цільових і комплексних програм протидії злочинності та корупції;

- контролює організацію виконання районною державною адміністрацією вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

- сприяє утвердженню законності, захисту прав громадян, охорони громадського порядку;

- сприяє організації розробки та реалізації заходів з питань запровадження, роз’яснення серед широких верств населення положень Конституції України, інших законодавчих актів України, політики Президента України, Уряду щодо розв’язання невідкладних проблем життя суспільства;

- організовує взаємодію районної державної адміністрації з територіальними органами виконавчої влади та районною радою;

- здійснює інші повноваження, передбачені актами чинного законодавства для місцевих державних адміністрацій.

 

Координує діяльність:

 

- управління Державної казначейської служби України у Зачепилівському районі Харківської області;

-         сприяє діяльності Зачепилівського відділення Красноградського відділу Головного управління Національної поліції в Харківській області, районної прокуратури, суду;

-         здійснює інші повноваження, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України;

-         комунального підприємства «Редакція газети «Горизонти Зачепилівщини».

 

Голова районної державної адміністрації взаємодіє з іншими гілками влади – судовою та представницькою в межах повноважень, визначених чинним законодавством, з Південною об’єднаною державною податковою інспекцією ГУ Державної фіскальної служби у Харківській області.

 

Очолює відповідні консультативно-дорадчі органи при районній державній адміністрації.

 

Спрямовує та контролює діяльність:

 

- фінансового управління районної державної адміністрації;

- відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації; 

- відділу організаційної роботи  та контролю апарату районної державної адміністрації (в частині контролю);

- головного спеціаліста з масових комунікацій апарату районної державної адміністрації;

- головного спеціаліста-юрисконсульта апарату районної державної адміністрації;

- сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи і цивільного захисту апарату районної державної адміністрації (з питань режимно-секретної роботи);

- сектору державної реєстрації районної державної адміністрації.

 

У разі відсутності голови районної державної адміністрації його функції і повноваження виконує перший заступник голови, а в разі відсутності останнього – заступник голови районної державної адміністрації.

 

2. Перший заступник голови районної державної адміністрації

 

В межах повноважень районної державної адміністрації згідно з Законом України «Про місцеві державні адміністрації», іншими законами України забезпечує на території району вирішення питань:

-          організації контролю за додержанням підприємствами, організаціями та установами, незалежно від форм власності, Конституції України, актів законодавства щодо захисту прав, свобод і законних інтересів громадян;

-          організації виконання перспективних і поточних планів роботи районної державної адміністрації з відповідних напрямків діяльності, регіональних і галузевих програм;

-         енергозбереження;

-         ресурсозбереження;

-         організації та контролю за підготовкою і реалізацією заходів щодо реформування економічної структури промислового виробництва, цільових інвестиційних проектів, збереження кадрового потенціалу;

-         структурної перебудови економіки району;

-         розвитку малих підприємств у виробничій сфері;

-    забезпечення реалізації державної політики в галузі промисловості, виробництва та розподілу електроенергії, газу;

- забезпечення потреб економіки в енергетичних ресурсах, їх раціонального використання; організації будівництва і утримання в належному стані мережі електро-, тепло- і газопостачання. Контролює стан розрахунків за споживання електроресурсів;

-     розвитку і реалізації в районі державної політики у сфері містобудування і архітектури, розвитку будівельного комплексу, сприяння створенню в ньому конкурентного середовища; реалізації державної політики у сфері житлового, промислового та цивільного будівництва, виконання програм реформування власності, створення конкурентного середовища в цій галузі;

-          житлово-комунального господарства та забезпечення споживачів житлово-комунальними послугами;

-         організації та сприяння створення спеціалізованих підприємств усіх форм власності для збирання, оброблення, утилізації та видалення відходів;

-         організації збирання і видалення побутових та інших відходів, у тому числі відходів дрібних виробників, створення полігонів для їх захоронення, а також здійснення роздільного збирання корисних компонентів цих відходів;

-         забезпечення ліквідації несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів;

-         утримання підвідомчих територій у належному санітарно-екологічному стані;

-         забезпечення роботи транспортного зв’язку, сприяння конкурентного середовища в цій галузі;

-         розвиток транспортної мережі телерадіокомунікацій та інших засобів зв’язку, організації будівництва та експлуатації доріг і об’єктів зв’язку;

-          реформування власності, реструктуризації, приватизації, розвитку підприємництва у підвідомчих галузях;

-         забезпечення реалізації державної політики у сфері підприємництва;

-         проведення регуляторної політики держави;

- сприяє забезпеченню взаємодії місцевих дозвільних органів щодо видачі документів дозвільного характеру; 

-         організації роботи з реалізації законодавства щодо обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, розвитку споживчого ринку, в тому числі торгівлі та побутового обслуговування населення;

-         реалізації кредитної, валютної, інвестиційної, інноваційної політики;

-         координації діяльності міжгалузевих, міжвідомчих, державних програм, які направлені на розвиток району, фондів, благодійних фондів, фінансових та інших спілок, об’єднань, які ставлять за мету реалізацію ініціатив у сфері економіки власними та залученими капіталами;

-         координації діяльності зовнішньоекономічних зв’язків та європейської інтеграції;

-    забезпечення реалізації державної політики у сфері розвитку економіки агропромислового комплексу району, використання земельних ресурсів, їх захисту та відтворення, розвитку внутрішніх товарних ринків сільськогосподарської продукції;

-    реформування аграрних та земельних відносин в районі;

-    підготовки пропозицій щодо розвитку сільськогосподарського виробництва, лісового та водного господарства;

-    забезпечення реалізації державної політики в галузі переробки сільськогосподарської продукції;

-    сприяння місцевим органам виконавчої влади і самоврядування у здійсненні аграрної та земельної реформи;

-    внесення пропозицій щодо реформ у галузях агропромислового комплексу району та розроблення механізму управління в аграрному секторі;

-    організації роботи щодо виконання державного та регіонального контрактів, створення продовольчих ресурсів зерна, задоволення потреб населення в інших видах продукції рослинництва і тваринництва;

-    спрямовує та контролює надходження до місцевих бюджетів району плати за землю (в тому числі орендної плати); податку з доходів фізичних осіб, що перераховується з орендованих земельних та майнових паїв сільськогосподарськими підприємствами, а також громадянами, що одноосібно обробляють земельні паї; інших надходжень, які перераховуються до місцевих бюджетів району за використання земельних ділянок без правовстановлюючих документів; внесків до цільових фондів районного, селищного та сільських бюджетів;

-    сприяння діяльності громадських об’єднань агропромислового комплексу;

-    реформування власності, реструктуризації, приватизації, розвитку підприємництва в аграрному секторі;

-    організації роботи щодо обліку та використання земель сільськогосподарського призначення, водного та лісового фонду;

-    забезпечення реалізації державної політики в галузі екологічної безпеки;

-    забезпечення збереження природно-заповідних, рекреаційних та інших особливо цінних об’єктів;

-    утримання підвідомчих територій у належному санітарно-екологічному стані;

-         охорони довкілля та здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, лісів, надр, води, атмосферного повітря, рослинного та тваринного світу та інших природних ресурсів;

-          здійснює заходи, пов’язані з мобілізаційною підготовкою та оборонною роботою;

-         координує діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності з питань цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків; координації діяльності міжгалузевих, міжвідомчих, державних програм, які направлені на розвиток району, фондів, благодійних фондів, фінансових та інших спілок, об’єднань, які ставлять за мету реалізацію ініціатив у сфері економіки власними та залученими капіталами;

- реалізації в районі державної політики в політико-ідеологічній сфері, налагодження та ефективного здійснення політичної роботи, взаємодії з сільськими, селищною та районною радами, депутатами усіх рівнів, політичними партіями, громадськими організаціями (у тому числі профспілками), вирішення інших питань суспільно-політичного життя району;

- організації надання відповідними структурними підрозділами районної державної адміністрації якісних адміністративних послуг споживачам;

- функціонування центру надання адміністративних послуг;

-          працює з таємними документами;

-          спрямовує, координує і контролює діяльність структурних підрозділів районної державної адміністрації щодо відомостей стосовно характеристик системи запасного пункту управління в цілому щодо районної державної адміністрації, а також відомостей за окремими показниками про потребу, плани асигнувань, фактичні витрати на мобілізаційну підготовку.

 

Спрямовує та контролює діяльність:

 

- управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації;

- сектору взаємодії з правоохоронним органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи і цивільного захисту апарату районної державної адміністрації;

- відділу житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури районної державної адміністрації;

- відділу економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації;

- центру надання адміністративних послуг.

 

Координує діяльність:

 

- відділу Держгеокадастру у Зачепилівському районі Харківської області;

- ЗАТ «Зачепилівське хлібоприймальне підприємство»;

 

- Зачепилівського районного відділу ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області;

- Зачепилівського лісництва державного підприємства «Красноградське лісове господарство»;

- банківських установ;

- комунального підприємства районної ради «Зачепилівське бюро технічної інвентаризації»;

- підприємств харчової, переробної промисловості;

- підприємств транспорту, зв’язку;

- підприємств торгівлі та побутового обслуговування населення.

 

У межах своїх повноважень взаємодіє з:

 

-         територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

-    районною організацією Українського товариства мисливців та рибалок;

-                     Зачепилівською районною організацією роботодавців агропромислового комплексу в Харківській області;

-         відповідними постійними комісіями районної ради;

- підприємствами оптової та роздрібної торгівлі всіх форм власності;                                   

- підприємствами громадського харчування, служби побуту незалежно від форм власності;

- Зачепилівською районною спілкою споживчого товариства «Райспоживспілка»;

- Зачепилівським районним військовим комісаріатом;

- Красноградським відділенням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Харківській області.

 

Очолює відповідні консультативно-дорадчі органи при районній державній адміністрації.

 

У разі відсутності голови районної державної адміністрації заміщує та виконує його функції.

 

 

3. Заступник голови районної державної адміністрації

Ружинська Лариса Миколаївна

 

В межах повноважень районної державної адміністрації згідно з Законом України «Про місцеві державні адміністрації», іншими законами України забезпечує на території району вирішення питань:

- роботи з дітьми, соціального захисту неповнолітніх, запобігання дитячої бездоглядності та вчиненню правопорушень неповнолітніми;

-         забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти, інноваційної діяльності та захисту інтелектуальної власності;

 

-         розвитку освітнього потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, демографічних та інших особливостей району;

-         контролю за виконанням навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, середньої освіти;

- фізичної культури та спорту;

-          забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної політики і реформування системи соціального захисту населення, у тому числі від наслідків Чорнобильської катастрофи; трудових відносин, зайнятості населення, координації роботи з питань соціального партнерства, своєчасної виплати заробітної плати, пенсії та інших соціальних виплат;

-          спрямовує та контролює рівень заробітної плати на підприємствах усіх форм власності району, а також за своєчасність і повноту надходження до місцевих бюджетів району податку з доходів фізичних осіб, нарахованого із заробітної плати, від  підприємств – платників цього податку;

-          охорони здоров’я, роботи з переселенцями, координації вирішення проблем гуманітарної допомоги, соціального захисту військовослужбовців і працівників правоохоронних органів;

-          реалізації державної політики у сфері фармацевтичної діяльності та лікарського забезпечення населення;

-         забезпечення реалізації державної політики з питань сім’ї, молоді, жінок, їх соціального та правового захисту, запобігання насильству в сім’ї;

- сприяння розвитку гендерної політики, рівних прав і можливостей для участі жінок і чоловіків у політичному і культурному житті;

- реалізації в районі державної політики в політико-ідеологічній сфері, налагодження та ефективного здійснення політичної роботи, взаємодії з сільськими, селищною та районною радами, депутатами усіх рівнів, політичними партіями, громадськими організаціями (у тому числі профспілками), вирішення інших питань суспільно-політичного життя району;

-         забезпечення реалізації державної політики у сфері культури, мистецтва, туризму, сприяння у роботі творчих спілок.

 

Спрямовує та контролює діяльність:

 

- відділу освіти районної державної адміністрації;

-  відділу у справах молоді та спорту районної державної адміністрації;

- служби у справах дітей районної державної адміністрації;

- управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації;

- територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) районної державної адміністрації;

- відділу культури і туризму районної державно адміністрації;

- архівного відділу районної державної адміністрації.

 

Координує діяльність:

 

- аптечних складів;

- закладів охорони здоров’я;

- Зачепилівської районної філії Харківського обласного центру зайнятості;

- Зачепилівського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

- відділ обслуговування громадян Зачепилівського району Красноградського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Харківської області;

- Зачепилівського районного відділення Красноградської міжрайонної філії ДУ «Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»;

- комунального підприємства Зачепилівський районний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»;

- комунального підприємства районної ради «Зачепилівський районний трудовий архів».

 

У межах своїх повноважень взаємодіє з:

 

- територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

-    відповідними постійними комісіями районної ради.

 

Очолює відповідні консультативно-дорадчі органи при районній державній адміністрації.

 

 

Порядок взаємозамінності на період відсутності:

 

Перший заступник

голови районної державної адміністрації  – Ружинська Л.М.

 

Ружинська Л.М. – перший заступник

голови районної державної адміністрації. 

 

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                                  О.Л.Соколов

 

Петрова, 5-15-97

 

 

Голова РДА

Шановні відвідувачі сайту!

    Щиро вітаю вас на офіцій- ному веб-сайті Зачепилівської районної державної адмініст- рації. Тут ви познайомитесь з минулим і сьогоденням Зачепи- лівського району, тут опера- тивно, достовірно і всебічно відображатиметься діяльність районної виконавчої влади та органів місцевого самовряду- вання, тут висвітлювати- муться останні рішення і події, що відбуватимуться в районі, оприлюдниюватимуться показ- ники соціально-економічного роз- витку.
   Сподіваюсь, що інформація розміщена на сайті, допоможе краще пізнати наш чудовий край, а діловим колам чіткіше визначитися у можливих напря- мах співпраці.

Голова Зачепилівської районної державної адміністрації

А.Л. Конопля

Написати листа голові РДА

Архів новин
Прогноз погоди